๑. กรีนฟี (วันธรรมดา)
                                       ๕๒๕ บาท/ ๙   หลุม
                                     ๑,๐๕๐ บาท/ ๑๘ หลุม
                                     ๑,๕๗๕ บาท/ ๒๗ หลุม
๒. กรีนฟี (วันหยุด)
                                      ๖๒๕ บาท/ ๙    หลุม
                                    ๑,๒๕๐ บาท/ ๑๘ หลุม
                                    ๑,๘๗๕ บาท/ ๒๗ หลุม
. ค่าแคดดี้                        ๑๕๐ บาท/ ๙   หลุม
                                       ๓๐๐ บาท/ ๑๘ หลุม
                                       ๔๕๐ บาท/ ๒๗ หลุม
๔. ค่ารถกอล์ฟ
                                       ๖๐๐ บาท/ ๑๘  หลุม
๕. ค่าเช่าอุปกรณ์
      - ถุงกอล์ฟ                   ๕๐๐  บาท/วัน
      - รองเท้่า                      ๗๐  บาท/วัน
      - เก้าอี้กอล์ฟ                  ๑๐  บาท/วัน
      - ร่มกอล์ฟ                     ๓๐  บาท/วัน
      - ล็อคเกอร์ / ผ้าเช็ดตัว     ๒๐  บาท/วัน
๖. ค่าเช่าสนามแข่งขันกอล์ฟ
          วันราชการ              ๗๔,๙๐๐   บาท
           วันหยุดราชการ      ๑๐๗,๐๐๐   บาท

 ๗. ค่าเช่าลานจัดเลี้ยง          ๑๐,๐๐๐   บาท

อัตราค่าบริการ
The Rate of Golf
1. Green Fee (Weekday)
                                525   Baht/ 9   Hole
                                 1,050 Baht/ 18 Hole
                                1,575 Baht/ 27 Hole
2. Green Fee (Weekend)
                                625    Baht/ 9   Hole
                                1,250 Baht/ 18  Hole
                                1,875 Baht/ 27  Hole
3. Caddy                      150 Baht/ 9    Hole
                                   300 Baht/ 18  Hole
                                   450 Baht/ 27  Hole
4. Golf Cart
                                   600 Baht/ 18 Hole
                                   
5. Rental Rate
         Golf Set                500    Baht/Day
         Golf Shoes              70    Baht/Day
         Golf Seat               10     Baht/Day
        Umbrella                30     Baht/Day
        Locker/Towel        20     Baht/Day
        Locker Per Month 200    Baht
6. Rental For Tournament
       Weekday            74,900   Baht
      Weekend            107,000   Bath

One of The Finest
Ole Style Golf Course
รถกอล์ฟสะดวกสบาย
Nice Golf Carts
โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
Promotion
๑. โปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับนักกอล์ฟทั่วไป
   วันอังคาร พุธ และพฤหัส เล่้นกอล์ฟ ๑๘ หลุม
   อัตราค่ากรีนฟี+แคดดี้ ๘๐๐ บาท
   อัตราค่ากรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ ๑,๓๐๐ บาท
  
   * ผู้ติดตามเข้าสนาม ๒๐๐ บาท/ท่าน
Promotion