ทำเนียบผู้บริหาร
        เพื่อให้การดำเนินการ และ บริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบมณฑลทหารบกที่ ๓๓  ว่าด้วยการดำเนินการ และบริหาร ศูนย์กีฬาลานนา พ.ศ.๒๕๓๔ และระเบียบมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ว่าด้วยการดำเนินการ  และ บริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ (ฉบับ แก้ไข เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๖   และเป็น ระเบียบไปตามคำสั่งอ้างถึง   จึงให้แต่งตั้งข้าราชการใน มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นคณะกรรมการ และบริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓โดยมี รายละเอียดดังนี้
๑.
พลตรี สืบสกุล
บัวระวงศ์
ประธานกรรมการอำนวยการ
๒.
พันเอก อโณทัย
ชัยมงคล
รองประธานกรรมการอำนวยการ
๓.
พันเอก กิดากร
จันทรา
รองประธานกรรมการอำนวยการ
๔.
พันเอก ธีระ
ผดุงสุนทร
กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
๕.
พันเอก กฤษณพงศ์
พรหมการัตน์
กรรมการ
๖.
พันเอก สันติสุข
ศรีเมือง
กรรมการ
๗.
พันเอก ชยุต
จันทะวงค์
กรรมการ
๘.
พันเอก สุรศักดิ์
สุขแสง
กรรมการ
๙.
พันเอก โภคา
จอกลอย
กรรมการ
๑๐.
พันเอก ประณต
ศิริพันธ์
กรรมการ
๑๑.
พันเอก พิศิษฐ์
กันทะใจ
กรรมการ
๑๒.
พันเอก วิชา
ภู่ทอง
กรรมการ
๑๓.
พันเอก กวิน
ยาวิชัย
กรรมการ
๑๔.
พันเอก ขวัญประชา
แก้วแปง
กรรมการ และ ผช.เลขานุการ และ ผอ.
        ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินงาน และบริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นไปตาม ระเบียบมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ว่าด้วยการดำเนินงาน และบริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓
สุขสันต์วันว่าง คลายเครียด กับบรรยากาศคลาสิค