ทำเนียบผู้บริหาร
        เพื่อให้การดำเนินการ และ บริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบมณฑลทหารบกที่ ๓๓  ว่าด้วยการดำเนินการ และบริหาร ศูนย์กีฬาลานนา พ.ศ.๒๕๓๔ และระเบียบมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ว่าด้วยการดำเนินการ  และ บริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ (ฉบับ แก้ไข เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๖   และเป็น ระเบียบไปตามคำสั่งอ้างถึง   จึงให้แต่งตั้งข้าราชการใน มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นคณะกรรมการ และบริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓โดยมี รายละเอียดดังนี้
๑.
พลตรี สาธิต
ศรีสุวรรณ
ประธานกรรมการอำนวยการ
๒.
พันเอก เศรษฐพล
เกตุเต็ม
รองประธานกรรมการอำนวยการ
๓.
พันเอก สืบสกุล
บัวระวงศ์
รองประธานกรรมการอำนวยการ
๔.
พันเอก สงบศึก
วังแก้ว
กรรมการ
๕.
พันเอก อโณทัย
ชัยมงคล
กรรมการ
๖.
พันเอก กฤษณพงศ์
พรหมการัตน์
กรรมการ
๗.
พันเอก สันติสุข
ศรีเมือง
กรรมการ
๘.
พันเอก ธีรยุทธ
ลิ่มอรุณ
กรรมการ
๙.
พันเอก พิศิษฐ์
กันทะใจ
กรรมการ
๑๐.
กรรมการ
๑๑.
พันเอก ธีระ
ผดุงสุนทร
กรรมการเลขานุการ
๑๒.
พันเอก โภคา
จอกลอย
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.
พันเอก วรา
อุตรพงศ์
ผู้อำนวยการ
๑๔.
รองผู้อำนวยการ
        ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินงาน และบริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นไปตาม ระเบียบมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ว่าด้วยการดำเนินงาน และบริหารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ ๓๓
สุขสันต์วันว่าง คลายเครียด กับบรรยากาศคลาสิค